Taobh na Pàirce – Chomhairle Phàrant

Fàilte do Chomhairle Phàrant Bhun-Sgoil Taobh na Pàirce. ’S e bun-sgoil Ghàidhlig ann an Dùn Èideann a th’ ann an Taobh na Pàirce, a ghabhas clann bho Dhùn Èideann agus Lòdainn. Airson tuilleadh fiosrachaidh mun sgoil, thoir sùil air làrach-lìn na Sgoile.

Tha Comhairle nam Pàrant an sàs ann a bhith a’ ruith na sgoile, agus tha buidhnean-obrach aice a dhèiligeas ri grunn chuspairean. Ma bhios ceist agad, faodaidh tu bruidhinn ris na buidhnean-obrach gu dìreach, air neo ri Comhairle nam Pàrant fhèin aig chairs@parantantaobhnapairce.org.uk.

Taobh na Pàirce – Parent Council

Welcome to the Parent Council of Taobh na Pàirce School. Taobh na Pàirce is a Gaelic-medium primary school in Edinburgh which accepts children from Edinburgh and the Lothians. Please visit the School’s website for more information about the school and Gaelic-medium education.

The parent council is involved in the running of the school and has working groups focussing on several issues. If you have queries, you can contact the working groups directly, or contact the Chairs of the parent council at chairs@parantantaobhnapairce.org.uk.

The next Parent Council Meeting is detailed in events when scheduled.